На вниманието на акушерките, членове на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на членовете на  Алианса на Българските акушерки

Уважаеми членове,

С решение от заседанието на управителния съвет, което се състоя на 28.04.2021 г., ви изпращаме настоящата покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе на 05.06.2021 г.  от часа 16.00 часа в Зала‚ „Атриум Център“ гр. Несебър, по време на провеждания Пети практически семинар по акушерство при следния  ДНЕВЕН РЕД:

1     Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.

2     Представяне на Годишния финансов отчет на АБА;

3     Приемане на Годишния финансов отчет на АБА

4     Избор на град домакин за 10-та Академия за акушерки 2021 г.;

5     Избор на нов Управителен съвет съгласно Устава на АБА;

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и по същият предварително обявен дневен ред, като същото ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Дата: 05.05.2021 г.

Поканата се постави на сайта на Алианс на българските акушерки и в офиса на управление на АБА, ул. „Христо Смирненски“ №10А. на 05.05.2021 г., в 10:00 часа

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Свидетел при поставянето: Емилия Казълова

Съгласно Устава на АБА, всеки член е задължен да потвърди, че е запознат с поканата чрез писмо на midwivesbulgaria@abv.bg.

За да потвърдите участието си в Общото събрание е необходимо също така да направите регистрация за участие в Пети практически семинар по акушерство като ползвате формата за регистрация от следния линк: https://forms.gle/3r7T5rbkc88QSV8K9

В случай, че нямате възможност да участвате  в Общото събрание на 05.06.2021 г. бихте могли да упълномощите писмено друго лице, редовен член на АБА да ви представлява, като за това е нужно да ни информирате на официалния е-мейл midwivesbulgaria@abv.bg, а оригинала на пълномощното следва да бъде представен в началото на Общото събрание.

Относно избор на нов управителен съвет моля, да последвате линка https://forms.gle/bmWTrap5gbc6PBtaA , на който можете да попълните своите предложения за членове на Нов Управителен съвет.

На Общото събрание ще бъдат представени за гласуване и избор в нов управителен съвет само предложения получили повече от 10 гласа.