ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА  АЛИАНСА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ (АБА)

               Днес 05.06.2021 в 16.00 часа в конферентната зала на   зала  АРТИУМ- гр. Несебър, находящ се в гр. Несебър,  се проведе общото събрание на членовете на Алианса на Българските акушерки. Общото събрание се проведе при следният предварително оповестен, съгласно обявената по реда на чл. 22 (2) от устава на Алианса, покана за свикване на общо събрание,

 ДНЕВЕН РЕД:

1 Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.

2 Представяне на Годишния финансов отчет на АБА;

3 Приемане на Годишния финансов отчет на АБА

4 Избор на град домакин за 10-та Академия за акушерки 2021 г.;

5 Избор на нов Управителен съвет съгласно Устава на АБА;

6. Разни.

Пълният текст на документа може да бъде отворен оттук.