document

Изх. № 5/26.07.2021

ДО Д-Р СТОЙЧО  КАЦАРОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

От „Алианс на българските акушерки” – АБА

Относно: Проект за изменение и допълнение НАРЕДБА №9 от 2019 г. за определяна на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.

Текстът на документа може да бъде отворен оттук.