ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на членовете на  Алианса на Българските акушерки

Уважаеми членове,

С решение от заседанието на управителния съвет, което се състоя на 01.05.2020 г., ви изпращаме настоящата покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе

на 21.06.2020  от часа 9.00 часа в хотел Мелса КООП – Несебър при следният

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.
  2. Отчет на дейностите на Алианса на Българските акушерки за 2019 г.
  3. Приемане на Финансов отчет за 2019 г.
  4. Избор на тема за нова програма за обучение след модул „Патронажна акушерска грижа“
  5. Обсъждане на организацията за БАЛ НА АКУШЕРКИТЕ на 11.09.2020 г. в София
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и ще се проведе по същият предварително обявен дневен ред, като същото ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Алианса: Павлина Герина

08.09.2020

Поканата се постави на сайта на Алианс на българските акушерки и в офиса на управление на АБА, ул. „Христо Смирненски“ №10А.

на 09.05.2020 г., в   14.00    часа

Председател на Алианса: Павлина Герина

Свидетел при поставянето : Емилия Казълова

Съгласно Устава на АБА, всеки член е задължен да потвърди, че е запознат с поканата чрез писмо на midwivesbulgaria@abv.bg . За да потвърди участието си е необходимо да направи регистрация  за участие в Четвърти  практически семинар по акушерство  в Несебър или ако няма възможност да участва, да упълномощи писмено в посочения e:mail друго лице, член на АБА да го представлява.

Линк за регистрация за Четвърти практически семинар по акушерство:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUykysyEHudFoHJISLeMEgy1u_nLmrGYsJT31cR9xhnRx1nQ/viewform?fbclid=IwAR39hSjNjVDKHtcsdPQiIdZkqaBBGU76Eq-NppoeH2pAscrsH4I1TYANzbM