ДО ПРЕЗИДЕНТА

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Г-Н РУМЕН РАДЕВ

  ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                              Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

 ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

  П И С М О

 От

 Алианс на българските акушерки,

Сдружение на фелдшерите в България – лекарските асистенти и Асоциация на физиотерапевтите в България.

 Относно: Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти-ЗСОМСААМС 854-01-46 от 08.06.2018 г. приет на първо четене от Комисията по здравеопазването към Народното Събрание.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 През 2016 г. в Народното събрание беше обсъден Проектозакон за изменение на ЗСОМСААМС предложен от коалиция на  Алианс на българските акушерки, Сдружение на фелдшерите в България – лекарските асистенти, Българска асоциация на зъботехниците, Национално сдружение на помощник фармацевтите в България и Асоциация на физиотерапевтите в България, изготвен от адвокат Мавров и адвокат Шаркова.

Работната група, която обсъди законопроекта в Народното събрание беше в състав: Председател на комисията по здравеопазване към Народното събрание д-р Даниела Дариткова, Началник отдел образование МЗ д-р Росен Радев, Председател на БАПЗГ Милка Василева с адвокат на организацията, Председателите на организациите на фелдшерите-лекарски асистенти, акушерките, зъботехниците, пом. фармацевтите, физиотерапевтите, адвокат Мавров и адвокат Шаркова. Беше взето решение адвокатите на двете страни БАПЗГ и коалицията на 5-те организации в едномесечен срок да уточнят текста на проектозакона, в който влизат като отделни, равнопоставени и самостоятелни  5-те професионални организации и БАПЗГ като съсловна организация на сестрите.

През 2018 г. на 08.06. без да бъдат уведомени три от петте професионални организации, които подготвиха и представиха законопроекта се прие проект на Закон в Комисията по здравеопазването на първо четене и изпратен за обсъждане в пленарна зала на НС. В този закон са включени само БАПЗГ, Национално сдружение на помощник фармацевтите в България и Българсксата асоциация на зъботехниците.

Фелдшери-лекарски асистенти и Акушерки остават в състава на амалгамата – БАПЗГ, а Асоциацията на физиотерапевтите остава извън закона.

Професионалните организации питат:

 Защо на 08.06.2018 г. в Законопроекта са включени само съсловните организации на зъботехниците и помощник фармацевтите? С този акт показвате, че за вас професиите на акушерките, фелдшерите – лекарски асистенти и физиотерапевтите (кинезитерапевти и рехабилитатори) са  по-маловажни, че специалистите са по-необразовани, по-некомпетентни и по-недостойни като медицински професии практикуващи в здравеопазването на Република България от всички други медицински професии, включително и от професиите на Зъботехници и Помощник Фармацевти.

  1. Защо не се уважи справедливото искане на акушерките, фелдшерите и физиотерапевтите с професионалните си организации да са включени в Законопроекта, да имат представителност и да са ранопоставени като съсловия както всички професии в здравеопазването?
  2. Защо се допуска, в демократична страна, каквато е Р.България, член на Европейският съюз да има двоен стандарт за професиите в здравеопазването, да се зачитат правата за равнопоставеност, саморегулация и представителност за едни професии, а за други професии в здравеопазването тези права да се потъпкват, при предварително поет ангажимент от Председателя на Работната група д-р Даниела Дариткова още през 2016 г.?

 Уважаеми госпожи и господа,

Молим Ви най-учтиво, преди внасянето на проекта за Закон за съсловните организации в пленарна зала на НС да се извършат необходимите изменения и да бъдат включени: Алианс на Българските акушерки, Сдружението на фелдшерите в България – лекарските асистенти и Асоциацията на физиотерапевтите \кинезитерапевти и рехабилитатори\ в България, в Проекто

закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти-ЗСОМСААМС, 854-01-46 от 08.06.2018г.

С надежда и уважение:

 Председател на УС на АБА:

Павлинка Герина………………………………………

  Председател на УС на СМФБМБ :

Александър Александров …………………………                         

 Съпредседатели на АФБ:

Проф. Видьо Желев,дм:………………  Ценка Пантева,магистър:………………

  За контакти :

АБА: midwivesbulgaria@abv.bg

Тел: 0887963045

СМФБМБ: smfbmb@abv.bg

Тел: 0877029301

АФБ: jelev_panteva@abv.bg ; smfbmb@abv.bg

Тел:0884904850, 0887096434, 0877029301

    

 

 

 

24.07.2018г.

Гр.София