УСТАВ

НА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

Приет на Общо събрание, състояло се в гр. Велико Търново на 11.02.2012 год.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1. Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Алианс на българските акушерки на български език, с абревиатура АБА, наричано по-долу Алианс. Наименованието на сдружението ще се изписва на латиница Alliance of Bulgarian Midwives.

(2) Наименованието Алианс на българските акушерки заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Асоциацията.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на Алианса на българките акушерки е в гр. София.

Срок
Чл.4. Алиансът на българските акушерки се учредява без срок.

Цели на сдружението
Чл. 5. Основните цели на Алианса на българските акушерки са:

 1. да информира и консултира обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване, както и за развитието на професия акушерка и приносът й за женското здраве и здравето на новороденото
 2. да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р. България, за да се осигури правото на избор на жените и техните семейства
 3. да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред обществеността
 4. да съдейства за въвеждане в Р. България на стандартите от директивите на Световната здравна организация и Европейския съюз както и за прилагането на добрите световни практики и достижения в областта на акушерските услуги
 5. да работи със законодателните органи и държавните институции за правно регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз
 6. да представлява и защитава интересите на акушерките в Р. България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.
 7. да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейството и да съдейства за защита на техните права.

Вид и предмет на дейност
Чл. 6. Алиансът на българските акушерки осъществява общественополезна дейност, свързана с информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги, със защита на правата и интересите на практикуващите професията „акушерка”, както и на кандидати за професията „акушерка” като съсредоточава усилията си в следните основни насоки:

 1. предоставяне на информация относно предлаганите акушерски услуги
 2. информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги относно добрите практики в семейното здравеопазване и защита правата на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейство
 3. информиране и обучение на практикуващи и бъдещи акушерки относно добрите международни акушерски практики и тяхното приложение в Р. България съгласно действащата нормативна уредба
 4. организиране и провеждане на курсове за квалификация и продължаващо обучение на акушерки
 5. предоставяне на информация за действащото в Р. България законодателство в областта на акушерските услуги
 6. проучване на световния опит в областта на акушерските услуги и изготвяне на предложения за правни, икономически и политически мерки за подобряване на акушерската практика и за защита на практикуващите акушерки в Р. България.
 7. съвместна работа с организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Р. България, както и пред международни партньори в сферата на акушерската дейност и обучение;
 8. спомага за постигането на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на акушерките в рамките на законовата си компетентност, съдейства за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на акушерките, съдейства за осъществяване на промени в системата на здравеопазването в интерес на обществото и за решаване на проблемите в здравеопазването.

Средства за постигане на целите на Алианса на българските акушерки
Чл. 7. Средствата, с които Алианса на българските акушерки ще постига своите цели, са:

 1. организиране на форуми и срещи по проблемите на женското здраве, здравето на новороденото и акушерските услуги
 2. установяване на сътрудничество с местни и международни организации и лица, чиято активност се включва в проблемната сфера на Алианса
 3. създаване и разпространение на информационни материали, свързани с добрите акушерски практики
 4. предоставяне на консултации и обучения на потребителите на акушерски услуги, както и на акушерките
 5. предявяване на искове за защита на интересите на акушерките
 6. организиране и осъществяване на изпитвания на предлаганите на българския пазар акушерски услуги и представяне на резултатите от тях на обществеността, включително и под формата на сравнително тестуване
 7. събиране и разпространяване на информация за акушерките в Р. България;
 8. разработване и участие, самостоятелно или в партньорство, в изпълнението на проекти и международни програми по проблемите на професията „акушерка”, на женското здраве, здравето на новороденото и защита на техните права
 9. създаване и разпространение на печатни и мултимедийни материали, филми и радиопрограми и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите на Алианса
 10. изграждане на акушерски информационни и консултантски центрове
 11. организиране, финансиране и извършване на всякакви други разрешени от закона дейности, свързани с целите на Алианса.
 1. ЧЛЕНСТВО
  Членствени права и задължения
  Чл. 8. (1) Членството в Алианса на българските акушерки е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
  (2) Членовете на Алианса биват четири вида – “активен член”, “асоцииран член”, „член-кореспондент” и „почетен член”. Юридическите лица, членове на сдружението, могат да получат само асоциирано членство или почетно членство.
  (3) Активен член на Алианса може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, български гражданин, което притежава диплома за завършено образование по специалността „Акушерка”, споделя целите на Алианса и средствата за тяхното постигане и изпълнява устава. Активен член може да бъде и чуждестранен гражданин, който легално упражнява професията „акушерка” на територията на Р. България в продължение на поне две години.
  (4) Асоциирани членове могат да бъдат всички физически лица в процес на обучение по специалността „Акушерка”, както и всяко физическо или юридическо лице, което чрез професионалната си дейност е свързано с женското здраве и акушерството. Асоцираните членове-студенти придобиват правото да бъдат активни членове с окончателното си дипломиране и придобиване на специалността „Акушерка”
  (5) Член-кореспондент на Алианса е лице, което отговаря на изискванията за активно членство, но упражнява професията „акушерка” извън територията на Република България.
  (6) Почетен член на Алианса е физическо или юридическо лице с особено значим принос за решаване проблемите на женското здраве в Р. България или за постигане на целите на Алианса.
  (7) В Алианса по своя инициатива могат да се включват и самостоятелни организации – юридически лица, които предлагат услуги в областта на женското здраве и акушерството или чрез своята дейност ги подпомагат. Тези юридически лица следва да споделят целите на Алианса и средствата за тяхното постигане и изпълняват устава като те придобиват вида членство според реда на ал. 4.

Чл. 9.
(1) Всеки член на Алианса на българските акушерки има право:

 1. да участва в дейността на Алианса на българските акушерки и да присъства на заседанията на Общото събрание;
 2. да бъде информиран за дейността на Алианса на българските акушерки;
 3. да се ползва от имуществото на Алианса на българските акушерки и от резултатите от дейността му;
 4. да прави предложения за работата на Алианса;
 5. да участва в инициативите и мероприятията на Алианса;
 6. да получава информационни материали, брошури и книги по тематиката за женското здраве и акушерската практика;
 7. да получава експертни консултации по проблеми свързани с практиката на акушерките.

(2) Освен правата по ал. 1 всеки активен член на Алианса на българските акушерки има право да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Алианса
(3) Освен правата по ал. 1 и 2, всеки активен член на Алианса има право на един глас в Общото събрание.

Чл. 10. Задължения на всички членове на Алианса на българските акушерки
(1) Членовете на Алианса се задължават да плащат редовно членски внос. Членският внос е в размер на 30,00 (тридесет ) лева годишно за активен член и член-кореспондент и 20,00 (двадесет) лева за асоцииран член. Членският внос се внася в периода от 01.01. до 31.01 в срок от 14 дни от приемането на нов член по банков път на банковата сметка на Алианса. При подновяване на членство лицето заплаща членския си внос дължим 2 години преди текущата година, за да възстанови правата си на член.  
(2) Почетните членове не заплащат членски внос.
(3) За времето, в което даден член е в задължение към Алианса поради незаплащане на членския си внос или други дължими суми, той няма право да изпълнява дейности към Алианса и да се възползва от правата на членство, докато задълженията не бъдат погасени или Управителният съвет реши друго.
(4) Членовете приемат и се задължават да спазват Устава, Етичния кодекс и другите правила на Алианса и да работят за издигане на обществения авторитет на Алианса за цялото време, през което остават в официални отношения с Алианса.
(5) Членовете се задължават да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
(6) Във взаимоотношенията и контактите си с клиенти, медии, институции, организации и медицински лица всички членове на Алианса са длъжни да съобразяват поведението и изказванията си с позицията и Етичния кодекс на Алианса.
(7) В случаите, когато членове на Алианса правят публични изказвания по въпроси, свързани с практиката на акушерките, кърменето, бременността, раждането, родителството и свързани с тях дейности и аспекти, е необходимо ясно, изрично и категорично да се подчертае, че въпросните изявления не могат да бъдат свързвани с или приписвани на Алианса.
(8) Официални изявления от името на Алианса може да се правят само от членове, които са изрично упълномощени и инструктирани от Алианса за всеки отделен случай, когато това се налага.
(9) Никой член няма правото да прави публикации от името на Алианса, освен ако е съгласувал и е получил изрично разрешение от Алианса за всяка отделна публикация.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване на членство
Чл. 12. (1) Членовете на Алианса на българските акушерки се приемат от Управителния съвет (УС).
(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, удостоверявайки необходимите обстоятелства за придобиване на членство според чл. 8. УС разглежда молбата задължително в едномесечен срок. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на актуалния Устав и на Етичния кодекс, публикувани на официалната Интернет страница на Алианса.
(3) Кандидатурите за почетно членство се предлагат единствено от активните членове на Алианса.
(4) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от Управителния съвет. Отказът се мотивира и може да се обжалва пред Общото събрание.
(4) Решението за приемане на нов член или отказът се изпращат в 14-дневен срок на лицето, което е кандидат за член. Отказът за предоставяне на почетно членство се изпраща на активния член, предложил кнадидатурата.
(5) Асоциираните членове на Алианса, които придобият квалификация за упражняване на акушерската професия, могат да получат статут на активен член по реда на предходните 4 алинеи.
(6) Учредителите на Алианса на българските акушерки автоматично придобиват статут на активни членове.

Прекратяване на членството
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Алианса на българските акушерки
 2. със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице-член;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Алианса на българските акушерки.
 5. при неизпълнение на чл. 10, ал. 1 за период от 6 (шест) месеца.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Алианса на българските акушерки, ако членът:
– нарушава Етичния кодекс и задължения, постановени от Устава на Алианса;
– с действия или поведението си нанася ущърб на престижа и интересите на Алианса. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Алианса.

III.ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 14. Имуществото на Алианса на българските акушерки може да се състои от право на собственост, вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, интелектуални права, права на ползване, от вземания и други права, които законодателството на Р България допуска.

Източници на средства на Алианса на българските акушерки
Чл. 15. (1) Източници на средства на Алианса на българските акушерки са:

 1. Паричните вноски на членовете
 2. дарения от физически и юридически лица и завещания
 3. стипендии, грантове, спонсорство;
 4. приходи от стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав;
 5. такси за участие в организирани от Алианса събития, прояви с благотворителна цел;
 6. лихви/ренти от имуществото, неустойки;
 7. финансиране на проекти по български, европейски и други международни програми;
 8. всякакви други непротиворечащи на целите на Алианса и закона

Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Алиансът на българските акушерки може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. издаване на списания и вестници, свързани с дейността на Алианса;
 2. извършване на социологически проучвания сред потребителите на услугите;
 3. издаване на бюлетини, брошури и дипляни;
 4. консултантски услуги;
 5. изготвяне на телевизионни и радио програми, свързани с дейността на Алианса;
 6. поддържане на постоянна уеб страница, както и на библиотека с печатни и мултимедийни материали;
 7. Реклама на уеб сайта и в печатните издания на Алианса;
 8. изготвяне и поддържане на каталози за добри практики в сферата на действие на акушерките;
 9. организация на семинари, обучения, конгреси и други събития
 10. поддържане на ресурсно-информационни центрове
 11. всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Алианса на българските акушерки
(3) Алиансът на българските акушерки няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Алианса.
(4) Алиансът може да създава фондове, да създава и да участва във фондации и в други организации, които да способстват за постигането на целите му като решения за това се вземат от Общото събрание.

Чл. 17. (1) Като юридическо лице, отделно от членовете си, Алиансът на българските акушерки отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Алиансът на българските акушерки не отговаря за задълженията на членовете си, както и те не отговарят за задълженията на Алианса.

 1. УПРАВЛЕНИЕ
  Органи на Алианса на българските акушерки
  Чл. 18. Органи на Алианса на българските акушерки са Общо събрание и Управителен съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание е колективен върховен орган, в който участват всички активни членове на Алианса на българските акушерки. Членовете на Алианса на българските акушерки участват в Общото събрание лично.
(2) На заседанията на Общото събрание могат да присъстват в качеството си на наблюдаващи и членове на Алианса със статут различен от „активен член”. Те нямат право на глас в решенията на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Алианса на българските акушерки;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява Алианса на българските акушерки;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
 5. одобрява годишния счетоводен отчет;
 6. назначава ликвидаторите при прекратяване на Алианса, освен в случай на несъстоятелност;
 7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване или отказване на членство;
 8. приема основните насоки и програми за дейността на Алианса на българските акушерки;
 9. приема бюджета на Алианса на българските акушерки;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Алианса;
 12. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание
Чл. 21.(1)Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Алианса. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Алианса по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в интернет страницата на Алианса на българските акушерки, и чрез писмени съобщения или съобщения по електронна поща до всички членове на Алианса. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Алианса на българските акушерки.
(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в адреса на Алианса на българските акушерки, по адреса на клоновете, както и чрез електронно съобщение най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите
Чл. 24. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретара на Общото събрание и е неразделна част от протокола на Общото събрание.

Кворум
Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили активни членове, представляващи повече от половината от всички активни членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.
Чл. 26. Всеки активен член има право на един глас.

Чл. 27. Активният член няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Алианса на българските акушерки
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен или по сватовство- до втора степен включително.
 4. юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство
Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите активни членове.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство две трети от присъстващите.

Решения
Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако според закона, те влизат в сила след обнародване.
(3) В определени случаи Управителният съвет може да организира писмено допитване или гласуване по пощата или чрез електронна комуникация. Резултатите от такова гласуване се считат валидни, ако са отговорили 50% плюс един от всички активни членове. Вотът от такова допитване или гласуване се счита за положителен, ако поне две трети от отговорилите са гласували „за“.
(4) Допитване или гласуване по пощата/чрез електронна комуникация се организира от Управителния съвет и по писмено искане на най-малко една трета активни членове на Алианса. Ако чрез такъв метод се оспорва решение или действие на Управителния съвет и вотът е положителен (при условията на предходната алинея), се поставя въпроса за решаване пред следващото Общо събрание.

Протокол
Чл. 30. (1) Общото събрание се председателства от Председателя на Алианса и се протоколира от секретар, определен от Управителния съвет.
(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл. 31. (1) Алиансът на българските акушерки се управлява и представлява от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(3) Управителният съвет се състои най-малко от пет лица, активни членове на Алианса, избрани от Общото събрание. Структурата на Управителния съвет задължително включва председател, заместник-председател, главен секретар и контрольор. Всички членове на управителния съвет на Алианса на българските акушерки се стремят да действат в интерес на Алианса, когато дават официални мнения, оценки, представяния или заключения.
(4) Председателят и заместник-председателя се определят от Общото събрание.
(5) Управителният съвет има право да включва за определен срок в състава си до трима допълнителни члена със съвещателен глас.
(6) Главният секретар и контрольорът може да изпълняват длъжността в продължение на два последователни мандата. След това същите лица могат да бъдат отново избрани за същите длъжности само след тригодишен интервал.
(7) Главният секретар организира текущата работа на Управителния съвет, отговаря за документацията на Алианса, кореспонденцията и връзките с лица и институции.
(8) Контрольорът съвместно с Председателя управлява финансовата дейност и имуществото на Алианса, изпълнявайки решенията на Общото събрание. Отговаря за съхраняването, разходването, отчитането и други операции с финансовите средства и имуществото на Алианса. Подготвя финансовия отчет и проектобюджета на Алианса на българските акушерки за всяко Общо събрание.
(9) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията на чл.33 от Устава. Наличието на обстоятелствата, противоречащи на чл.33 от Устава относно членове на УС, се констатират от контрольора или от Управителния съвет на Алианса. При установяването им УС свиква общо събрание за освобождаване на тези членове на УС, за които е направена констатацията, и за избор на нови членове на УС.

Чл. 32. Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща квалификация или опит ;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Конфликт на интереси
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет на Алианса на българските акушерки обявяват потенциалните си конфликти на интереси след номинирането им за членове на УС и преди провеждането на съответния избор, а след него ги актуализират ежегодно за текущата година. Ежегодното обявяване на потенциалните конфликти на интереси се извършва писмено, в нарочни декларации, попълнени лично от всеки член на УС. Декларациите се съхраняват в УС на Алианса с осигурен достъп до тях за всеки член на Асоциацията.
(2) Членовете на Управителния съвет на АБА следва да обявят в декларациите и съществуващите си трудови правоотношения, както и членството си в управителни органи на юридически лица в сферата на подготовката и грижата за бременността и раждането, политически партии или други неправителствени организации.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Алианса на българските акушерки и да пазят тайните на Алианса на българските акушерки и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Алианса на българските акушерки.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Алианса на българските акушерки.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленческата структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Алианса на българските акушерки.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Алианса на българските акушерки.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Алианса.
(14) Управителният съвет определя адреса на Алианса.
(15) Председателят на Управителния съвет назначава и освобождава дипломираните експерт- счетоводители.
(16) Управителният съвет взема решение за участие на Алианса в други юридически лица.
(17) Управителният съвет взема решение за прием или изключване на членове на Алианса
(18) Председателят на Управителният съвет решава и всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 35. (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал. 4 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществени промени в дейността и управлението на Асоциацията;
 2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Алианса на българските акушерки или прекратяване на такова сътрудничество;
 3. участие на Алианса на българските акушерки в други юридически лица.

Чл. 36. (1) Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводство отчетна информация за дейността на Алианса на българските акушерки при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Комитет по професионална етика
Чл. 37. (1) Комитетът по професионална етика се състои от председател и членове, чийто брой се определя от Общото събрание, но не може да е по-малък от четири.
(2) Съставът на Комитета по професионална етика се избира от Общото събрание сред активните членове на Алианса с добро име. По време на мандата им като членове на Комитета по етика същите лица не могат да бъдат избирани на друга изборна длъжност в Алианса.
(3) Председателят и членовете на Комитета по професионална етика се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани за още три. Следващ избор на същите лица за същата длъжност е възможен след най-малко тригодишен интервал.
(4) Комитетът по професионална етика следи за спазване на професионалните етични норми на акушерската професия и неговите решения са задължителни за членовете на Алианса на българските акушерки. Решенията на Комитета по професионална етика могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.
(5) Важните решения на Комитета по етика се вземат с пълно съгласие. В случай, че не се постигне такова съгласие, Комитетът заявява своята невъзможност да вземе решение и поставя проблема пред Общото събрание.
(6) Важните решения на Комитета по професионална етика по спорни въпроси се вземат след изслушване на всички страни.
(7) Дейността на Комитетът по етика се ръководи от правилник, който се изработва от УС и се утвърждава от Общото събрание.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат авторитета на Алианса на българските акушерки.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Алианса на българските акушерки
Чл. 39. Председателят на Алианса на българските акушерки организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
1. организира дейността на Алианса на българските акушерки, осъществява оперативното й ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява Алианса на българските акушерки и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
3. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, засягащи дейността на Алианса на българските акушерки;
4. сключва трудовите договори със служителите на Алианса на българските акушерки, освен с тези, които се избират от Управителния съвет;
5. При вземане на решенията гласът на Председателя и на членовете на УС са с еднаква тежест.

Представителство
Чл. 40. (1) Алиансът на българските акушерки се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет.
(2) За изпълнението на отделни дейности от неговата компетенцията Председателя на УС, има право изрично да преупълномощи Заместник-председателя, друг член на Управителния съвет или друг „активен” член на Алианса.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
  Документи по годишното приключване и съдържание на отчета за дейността
  Чл. 41. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите, ако са налице условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
  (2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Алианса на българските акушерки и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване
Чл. 42. (1) При годишното приключване, ако са налице условията на чл. 39, ал.3 от ЗЮЛНЦ и изискванията на Закона за счетоводството, се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността.
(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване
Чл. 43.Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 44. (1) Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството Алиансът на българските акушерки изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
(2) Председателят изготвя и внася в Управителния съвет за приемане годишен доклад за дейността на Алианса на българските акушерки, който съдържа данни относно:

 1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат.

(3) Председателят предприема необходимите действия и постъпки пред бюлетина на Централния регистър за публикуване на съобщението за изготвянето на доклада, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.
(4) Алиансът на българските акушерки не разпределя печалба

Книги на Алианса на българските акушерки
Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Алианса на българските акушерки и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Управителят на клон води книга за дейността на клона.
(2) Алиансът на българските акушерки води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Основания за прекратяване
  Чл. 46. Алиансът на българските акушерки се прекратява:
 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените случаи по чл. 13, ал. 1 т. 3 от ЗЮЛНЦ.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 47. (1) При прекратяване на Алианса на българските акушерки се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Алианса на българските акушерки.
(2) При ликвидацията се извършват предвидените от Търговския закон действия по осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите на Алианса на българските акушерки.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правилата по чл. 44 от ЗЮЛНЦ.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Алианса на българските акушерки до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав, както и за неуредени по него въпроси се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 50. Алиансът на българските акушерки притежава кръгъл печат с надпис „Алианс на българските акушерки“ на български и английски език.
Чл. 51. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „Алианс на българските акушерки”, състояло се на 11.02.2012. в гр. Велико Търново, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.1530