Bulgaria year 2019_Certificate of Membership

Акушерски компетенции съгласно стандартите на ICM

                               КАТЕГОРИЯ    1-ва                                                                                    ОБЩИ КОМПЕТЕНЦИИ
 • 1.а. Поемане на отговорност за собствените решения и действия като акушерки във всички аспекти на акушерската  практика.
 • 1.b Поемане на отговорност за самопомощ,саморазвитие,следдипломно постоянно надграждане в професията
       ЗНАНИЯ  
 • Принципи на отчетност и прозрачност
 •  Принципи и концепции за автономията
 •  Принципи на самооценка в практиката и знанията.
 • Лични убеждения и  влиянието им  върху акушерската практик
 •  Познаване на базирани на доказателства практики
         УМЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ
 • Демонстриране на поведение, което подкрепя общественото доверие в професия акушерка
 •  Участие в самооценката, партньорската дейност и обсъждане и оценка и дейности за подобряване на качеството
 •  Балансиране на отговорността на акушерката с подкрепа към жената да взема собствени разумни решения
 • Обяснете ролята на акушерката в предоставянето на грижи,които се основават на съответните компетенции,право, етика и доказателства
        ЗНАНИЯ
 •  Изграждане на стратегии за управление на личната безопасност по време на работа, в общността и съответната работна обстановка
        УМЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ
 • Показване на умения за управление на себе си в ситуации на несигурност,стрес и липса на разбиране и време.
 • Изработване на умения за справяне в стресови ситуации.
 • Поемане на отговорност за личната безопасност в различни ситуации на практиката.
 •  Поддържане  на актуални умения и знания относно протоколи,насоки и знания за безопасна практика.
 • Актуализиране на практиката чрез участие в продължаващо професионално обучение и образование, които подобрява грижите.
 • Идентифициране  и адресиране ограниченията в работен и личен план-умения, знания, опит.
 •  Насърчаване и популяризиране  на професията акушерка, участие в самостоятелни организации на местно, национално и международно ниво.Компетенциите в тази категория са валидни за всички аспекти на акушерската практика.