На вниманието на акушерките, членове на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на членовете на  Алианса на Българските акушерки

Уважаеми членове,

С решение от заседанието на управителния съвет, което се състоя на 01.10.2020 г., ви изпращаме настоящата покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе

на 07.11.2020  от часа 17.00 часа в хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, по време на провежданата Девета Академия за акушерки – 2020

при следният

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.
  2. Избор на нов Управителен съвет.

Моля, да последвате линка и да попълните своята номинация за избор на Нов Управителен съвет. На Общото събрание ще бъдат представени за гласуване попълнените от вас номинации.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiI_w_h9PvE_dGXKp_bIzazAvXuAwhswKB7aH647WSfya6HA/viewform?usp=sf_link

3. Избор на град домакин за 10-та Академия за акушерки 2021

4. Разни

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и по същият предварително обявен дневен ред, като същото ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

01.10.2020

Поканата се постави на сайта на Алианс на българските акушерки и в офиса на управление на АБА, ул. „Христо Смиреннски“ №10А.

на 02.10.2020 г., в  10.00 часа

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Свидетел при поставянето: Емилия Казълова

Съгласно Устава на АБА, всеки член е задължен да потвърди, че е запознат с поканата чрез писмо на midwivesbulgaria@abv.bg. За да потвърдите участието си е необходимо да направи регистрация за участие в IX Академия за Акушерки гр. Пловдив или ако няма възможност да участва, да упълномощи писмено в посочения e:mail друго лице, член на АБА да го представлява.

Линк за регистрация за IX Академия за Акушерки гр. Пловдив:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8Gi0hf3x8I4u_IfCU4EzCiVox5L4qmlrl950uOHzSMYL3g/viewform?usp=sf_link

———————————————————————-

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ”

Днес 30.10.2020г., в гр. София, бе проведено онлайн  заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ”.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА ГЕРИНА -ИВАНОВА – лично

ТОНКА ТОЧЕВА ДИМОВА- лично

БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА- лично

ПЕТЯ  ТОТЕВА ЗАПРЯНОВА-  лично

ЙОНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА-  не присъствала

На заседанието присъстват 80%  от членове на Управителния съвет, поради което същото може да взима валидни решения.

Заседанието на Управителния съвет се проведе по следния дневен ред:

1.  Изменение на решение от 01.10.2020 за провеждане на ежегодното общо                 събрание, което след предварително публикуваната покана следва да се                състои на 07.11.2020 г. от часа 17.00 часа в хотел „Санкт Петербург“ –                                      Пловдив

По точка  единствена от дневния ред Управителният съвет  реши:

1. Обсъдено бе предстоящото ОС на АБА.

Във връзка със заповед № RD-01-626/27.10.2020 г. за удължаване на епидемичната обстановка в страната и т.5 от същата – относно провеждането на мероприятия с не повече от 30 души Управителният съвет взе следното решение:

Предстоящото общо събрание насрочено за 07.11.2020 г. да бъде отложено за най-удачната дата след вдигане на всички забрани. Мотивите относно взетото решение са следните:

– Общо събрание не може да бъде проведено в условията на ограничен  кворум,

– ограниченият кръг посетители би дискриминирал правото на глас на всеки член от Алианса и би ограничил избора по така поставения въпрос относно нов управителен съвет.

– в ситуацията в която се намираме в  момента   провеждането  на неприсъствено гласуване  – по пощата или онлайн гласуване относно решаването на съществен въпрос, като „Избор на нов Управителен съвет“ не е подходящият и удачен вариант.

След обсъждане на  поставените мотиви относно провеждане на общо събрание Управителният съвет гласува както следва:

Гласували:

„ЗА” – 4 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

След взетото единодушно решението Управителният съвет възлага на ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА ГЕРИНА -ИВАНОВА, в качеството й на председател да доведе до знанието на членовете настоящото решение.