На вниманието на акушерките, членове на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на членовете на Алианса на Българските акушерки

Уважаеми членове,

С решение от заседанието на Управителния съвет, което се състоя на 24.04.2024 г., ви изпращаме настоящата

покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2024 г. от часа 16.30 часа в хотел „АКВА“ гр. Бургас, по време на провеждането на 8-ми Практически семинар по акушерство.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.

2. Представяне на Годишния отчет и Годишния финансов отчет на АБА за 2023 г..

3. Приемане на Годишния финансов отчет на АБА.

4. Избор на град домакин за 13-та Академия за акушерки 2025 г.,, Летен семинар, Трети национален студентски форум.

5. Избор на тема за нова програма за обучение.

6. Обсъждане на процедура по избор на нов УС.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час и

ще се проведе на същото място и по същият предварително обявен дневен ред, като същото ще се счита за

законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Дата: 30.04.2024 г.

Поканата се постави на сайта на Алианс на българските акушерки и в офиса на управление на АБА, ул.

„Христо Смирненски“ №10А. на 30.04.2024 г., в 17:00 часа

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Свидетел при поставянето: Емилия Казълова

Съгласно Устава на АБА, всеки член е задължен да потвърди, че е запознат с поканата чрез писмо

на midwivesbulqaria@abv.bq.

За  потвърждение участието ви в Общото събрание се приема и направена регистрация за участие в на 8-ми Практически семинар по акушерство като ползвате формата за регистрация от следния линк:

В случай, че нямате възможност да участвате в Общото събрание на 31.05.2024 г. бихте могли да

упълномощите писмено друго лице, редовен член на АБА да ви представлява, като за това е нужно да ни

информирате на официалния е-мейл midwivesbulqaria@abv.bg, а оригинала на пълномощното следва да бъде

представен в началото на Общото събрание.

E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

Web : www.midwivesbulgaria.org