Тема: Контрацепцията като ключов фактор за профилактика на стерилитета

Резюме:

Актуалността на проблема е продиктувана от демографските показатели на страната ни и като цяло от световната тенденция за отлагане на майчинството в напреднала репродуктивна възраст. В текстовете приети от Европейския парламент 2019-2024 год. с резолюцията от 21 юни 2021 год. много ясно е записано, че услугите в областта на сексуалното и репродуктивно здраве са основни здравни услуги, които следва да бъдат достъпни за всички и да включват всеобхватно, основано на доказателства и съобразено с възрастта образование в тази сфера. Безспорен факт е водещата роля, която се отрежда на акушерките като основни и най-близки до жената през всички периоди на нейната възраст от пубертет да менопауза. Професионалните грижи и повишаването на квалификацията са важен елемент и залог за адекватна профилактика, своевременна диагноза и терапия на инфертилитета при двойките. Повече от четири десетилетия съвременната репродуктивна медицина доразвива, надгражда и разширява техниките за асистирана репродукция при човека. Като краен резултат процентът на децата родени след АРТ се движи между 4-5% до 10% от новородените в някои европейски страни. Обществата с развито здравеопазване обаче трябва да се стремят към превенция и оценка на риска за различни възрастови групи, образователен статус, етническа принадлежност, религиозни особености и др. В грижата за плодовитостта и семейното планиране, основен елемент винаги е било предпазването от нежелана бременност. Развитието и разнообразието на контрацептивните методи създава възможност за безопасен и индивидуализиран подход при всеки конкретен пациент, какъвто е стремежът на съвременната персонализирана медицина. Целта на експозето е да се представят последните тенденции в тази област, като по този начин се дава възможност за компетентни съвети към пациентите и техния информиран избор.     

Проф. д-р Таня Тимева

САГБАЛ „Д-р Щерев“, РУ „Ангел Кърчев“

Д-р Таня Тимева е акушер-гинеколог и високо квалифициран специалист в областта на репродуктивната медицина. През 2007 год. тя успешно защитава своята докторска степен на тема “Предимплантационни прогностични фактори и пренатална диагностика при АРТ” към МУ – София, а от 2015 год. заема академична длъжност към ФОЗЗГ, Русенски университет „Ангел Кънчев“. Била е консултант на НЗОК по програмата за лечение на безплодие, както и член на работна група към МЗ за допълнение и изменение на Наредба 28 за дейностите по асистирана репродукция. През април 2011 год. става национален представител на България към ESHRE /Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология/ с четири годишен мандат. Д-р Тимева е била председател на БАСРЗ /Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве/ за периода 2014-2016 год. Участва в ESHRE guideline develo p m ent group за овариална стимулация. Главен редактор е на списание „Репродуктивно здраве“ от 2014 год. до сега. През 2018 год. става професор към катедра Здравни грижи, РУ – гр. Русе. Областите й на интерес и научни публикации са в сферата на контролираната овариална хиперстимулация, повтарящи се имплантационни неуспехи, рефрактерен ендометриум и др.