Тема: Училище за родители – новата социално-психологична роля на акушерката


Завършено образование: акушерка; бакалавър по „Здравни грижи“;
магистър по „Здравен мениджмънт и обществено здраве“. Имам над 30
годишен стаж в системата на Здравеопазването като: акушерка в Женска
консултация към ОбЗС – с. Гърмен; старши експерт “Здравни грижи” към
РЗОК – Благоевград; н-к “Информационен отдел” към МБАЛ – Гоце
Делчев; мед. сестра към ФСМП и Дом за стари хора в Гоце Делчев;
акушерка в АГО на МОБАЛ – Велико Търново; асистент в катедра
“Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и
спорт” към ЮЗУ – Благоевград. Над 20 години съм била председател на
БЧК, община Гърмен, Благоевградско. Членувам в БАПЗГ и АБА. Лектор
към информационната кампания „ Акушерките близо до майките“ в
Благоевград, където изнасях лекции и към списание „Девет месеца“. Към
момента съм докторант по „Педагогическа и възрастова психология“ към
ЮЗУ – Благоевград. Темата на дисертацията ми е „Училище за родители –
новата социално-психологична роля на акушерката“. Считам, че това е
утвърдена структура, доказала съвременното си значение в
Здравеопазването.
Привърженик съм на идеята, че всяка жена трябва да има своя акушерка.
Научни интереси в сферата на Холистичната акушерска грижа и
Психологията на бременността, раждането и следродилния период.
Сертификати за преминато обучение: БИС /болнични информационни
системи/; Х-та ревизия на МКБ – кодиране на болести и процедури;
Палиативни грижи; Първа помощ при бебета и деца; Първа помощ при
възрастни; Шуслерова терапия и др. Хоби: пиша стихове и текстове за
песни. Имам една издадена стихосбирка и участия в литературни конкурси
и алманаси. Мечтая да обучавам в собствено „Училище за родители“ в
родния си край.