Тема: Теренни подходи: Сексуално и репродуктивно здраве и семейно планиране в ромска общност. Здравно и сексуално образование и здравна грамотност при подрастващите

Д-р Радосвета Стаменкова е изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) – неправителствена организация, работеща 30 години в областта на здравната информация, обучението на младежи, репродуктивното здраве и застъпничеството за уязвими групи (http://safesex.bg/).
Тя е експерт и обучител по теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, здравната превенция, развитието на гражданското общество, управлението на НПО и в разгръщането на интердисциплинарни стратегически партньорства по света и у нас. Има редица награди за принос в развитието на гражданското общество и е удостоена с Почетния знак на президента на РБългария.
Д-р Стаменкова има зад гърба си успешно управлявани над 75 макропроекта в областта на здравеопазването, образованието, социалното включване и изграждането на капацитет в България и региона. Основни целеви групи с които работи като здравен експерт, мениджър, консултант, ментор, обучител и теренен изследовател, са млади хора, ученици, студенти, ромска общност, учители, лекари и други здравни специалисти, здравни медиатори, медии, НПО, общини, , лишени от свобода, хора, живеещи с ХИВ, младежи в институции и със специални образователни потребности.