Професор Христина Милчева

Тема: “Професионална визия на съвременната акушерка”

Проф. Христина Танчева Милчева, дп – родена в гр. Хасково, където завършва средното си образование в СОУ „Васил Левски“ в паралелка с усилено изучаване на френски език. През 1985 г. Завършва Медицинският институт в родния си град – специалност „Акушерка“, работи в продължение на 5 год. във всички сектори на АГ – клиника, в гр. Стара Загора през което време завършва и специалност „Биология“ в Пловдивския университет.

В Медицинския колеж на Тр. У – Стара Загора работи вече  25 –години, като е преминала през всички йерархични нива: пъвоначално като преподавател по клиничното обучение на акушерките, след това като Началник на Учебен отдел, Заместник директор два мандата, и от 2011 г. и сега е втори мандат Директор на Колежа.

Защитава докторска степен по Педагогика в Софийски университет, в областта на медицинското образование; завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве,  Медицински университет – София, а през 2014 г. придобива и специалност „Медицинска педагогика“ в същия Факултет. От 2009 г. е „Доцент по Социална медицина и здравни грижи“ в катедрата по „Здавни грижи“ на МФ-Тр.У.

От 2016 г. е Професор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Тр.У, където води лекции по Здравни грижи и Промоция на здравето на всички специалности от професионално направление „Здравни грижи“. Преподава „Медицинска педагогика“ на бакалаври и магистри по Управление на здравните грижи в Медицински факултет на Тр. У.

Привличана е като лектор и в други университети в страната – МУ-Пловдив, където води лекции на студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за периода – 2011 – 2014 г. Участва като лектор и по Програма „Еразъм плюс“, на студентите от медицинските специалности с гериатрична насоченост в Университета в Кемптен, Германия, 2019 г.

Специализира в Белгия, Франция, Германия, по проблемите на медицинското образование на здравните професионалисти. Участва в редица международни проекти и обмени в Швейцария, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Литва.

Автор и съавтор е на над 200 научни публикации. Има издадени 3 монографии: „Аспекти на обучението в Медицински колеж“; „Етико-деонтологични аспекти на обучението“ и „От традицията към иновацията при обучението на медицинските сестри и акушерките“. Водещ автор на учебници по теоретични и практически основи на сестринските и акушерските грижи. Съавтор е на учебно помагало по „Домашни грижи за гериатрични специалисти“ и на първия издаден у нас учебник “Принципи и методика на обучението” (за медицински сестри и акушерки). Има трима успешно защитили докторанти под нейно ръководство и консултанство.

Член е на Съюза на учените, БАПЗГ, ИНГА и на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Има интереси в областите – Здравен мениджмънт, Медицинска етика, Медицинска педагогика, Здравни грижи и (гериатрични грижи), Промоция на здравето, Гериатрия и Геронтология. През 2013 г. разкрива със своя екип нова за страната специалност „Гериатричен специалист“ в МК, Тр.У, Ст. Загора. Организира 5 научни конференции в Медицински колеж, за периода 2012-2019 г., 2 от които с международно участие.

Награждавана е от Тр.У, и МК с Почетен знак за принос към учебната, научната и международната дейност, и популяризиране на Медицинския колеж, 2014 г. и  с Грамоти; Почетен плакет от БАПЗГ за Принос към образованието на професионалистите и ръководителите по здравни грижи; Плакет за принос в организацията на 10  Международен Конгрес на Югоизточно европейския медицински форум, София 2019 г.

Владее френски и руски език на много добро ниво.