Ас. Милена Сандева

Тема: „Симулационното обучение по акушерство и гинекология в МУ-Пловдив – иновативен образователен инструмент с фокус към безопасността на пациента”

 

Милена Ганчева Сандева е родена през 1980 г. в гр. Казанлък. Придобива висше образование, специалност „Акушерка”, степен „Специалист”, в МК към МУ-Пловдив през 2003 г. Същата година (2003 г), започва работа като акушерка в отделение „Патологична бременност” и „Неонатология” към АГ-клиника на УМБАЛ „Св. Георги”-ЕАД, гр. Пловдив. От 2005 г. до  2007 г.   е акушерка в „Родилна зала”, а от февруари 2007 г., след проведен конкурс, става старша акушерка на „Родилна зала” към АГ-клиника на УМБАЛ „Св. Георги”-ЕАД, гр. Пловдив.

През 2008г. придобива бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи”, а през 2011г. се дипломира като „Магистър” по „Управление на здравните грижи” към ФОЗ на МУ-Пловдив. През 2015 г., след конкурс, е назначена за редовен асистент към катедра „Акушерски грижи” на ФОЗ, МУ-Пловдив. През 2017 г. придобива специалност „Обществено здравеопазване” и започва работа като асистент,  и към Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив. От април 2019 г., ас. Милена Сандева, е доктор по „Управление на здравните грижи”. Научните и интереси са свързани с медико-социалните аспекти на преждевременното раждане, подобряване на акушерските грижи и иновативните подходи в обучението на студентите от специалност „Акушерка”.