Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза
Регистрирано по Закона за юридическите лица с не стопанска цел – решение на СГС от 07.03.2012 г.

Основните цели на Алианса на българските акушерки са:

  1. да информира и консултира обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване, както и за развитието на професия акушерка и приносът й за женското здраве и здравето на новороденото
  2. да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р. България, за да се осигури правото на избор на жените и техните семейства
  3. да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред обществеността
  4. да съдейства за въвеждане в Р. България на стандартите от директивите на Световната здравна организация и Европейския съюз както и за прилагането на добрите световни практики и достижения в областта на акушерските услуги
  5. да работи със законодателните органи и държавните институции за правно регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз
  6. да представлява и защитава интересите на акушерките в Р. България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.
  7. да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейството и да съдейства за защита на техните права.