ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г. и бр. 88 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В наименованието на наредбата след думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

§ 2. В чл. 1 след думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

§ 3. В чл. 2 след думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

§ 4. В чл. 3 след думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

§ 5. В чл. 5 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде след думата „Акушерка“ се добавя „или „Лекарски асистент“.

2. В ал. 2 след думата „акушерка“ се добавя „или „лекарски асистент“.

§ 6. В чл. 6 след думата „продължителност“ се добавя „не по-малко от“, а думите „4600 часа“ се заменят с „4630 часа и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити“.

§ 7. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:

1. На ред 2.14 числото „30“ се заменя с „45“.

2. Ред 15.4 се изменя така:

„15.4. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение 60“.

3. На ред „Общо“ числото „1860“ се заменя с „1890“.

§ 8. В чл. 8а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата „подходящи“ се заменя с „цялостни“, а думите „за социалната среда на човека“ се заменят със „знания за връзката между здравословното състояние на човека и неговата физическа и социална среда“.

2. Създават се т. 6 – 13:

„6. компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи, като се използват актуалните теоретични и клинични познания, както и за планиране, организиране и полагане на здравни грижи при лечението на пациенти с цел усъвършенстване на професионалната практика;

7. компетентност за ефективна съвместна работа с останалите медицински специалисти, включително участие в практическото обучение на медицински специалисти;

8. компетентност за насърчаване на лица, семейства и групи от лица да водят здравословен начин на живот и да полагат грижи за себе си;

9. компетентност за самостоятелно пред­приемане на незабавни животоспасяващи мерки и за вземане на мерки в случай на криза и бедствие;

10. компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на лица, нуждаещи се от здравни грижи, и на техните близки;

11. компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните грижи;

12. компетентност за осъществяване на цялостна професионална комуникация и за сътрудничество с представители на други професии в системата на здравеопазването;

13. компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел усъвършенстване на личната професионална практика.“

§ 9. В чл. 11 след думата „продължителност“ се добавя „не по-малко от“, а след думата „часа“ се добавя „и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити“.

§ 10. В чл. 13а се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата „достатъчни“ се заменя със „задълбочени“.

2. Точки 3 и 4 се изменят така:

„3. достатъчни общомедицински познания (биологични функции, анатомия и физиология), познания по фармакология в областта на акушерството и неонатологията, както и знания за връзката между здравословното състояние и физическата и социалната среда на човека, и неговото поведение;

4. достатъчен клиничен опит, придобит в акредитирани лечебни заведения, който позволява на акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренаталните грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородени до появата на лекар;“.

§ 11. Създава се раздел IIIа:

„Раздел IIIа

Съдържание на обучението за придобиване на висше образование по специалността „Лекарски асистент“

Чл. 17a. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Лекарски асистент“ се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4625 часа, и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити.

Чл. 17б. (1) Обучението се осъществява чрез теоретична и практическа подготовка.

(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари и практически упражнения с обща продължителност не по-малко от 6 семестъра.

(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна (клинична) практика и преддипломен стаж.

Чл. 17в. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са:


по ред
Учебни дисциплини Общ хора­риум (в учебни часове)
1 2 3
1. Биология 15
2. Анатомия на човека 90
3. Физиология на човека 90
4. Латински език с медицински термини 30
5. Медицинска физика и апаратура 45
6. Фармакология 75
7. Микробиология, паразитология и вирусология 30
8. Клинична лаборатория, Биохимия 60
9. Патоанатомия и патофизиология 60
10. Вътрешни болести 360
11. Хирургия 120
12. Урология 15
13. Акушерство и гинекология 75
14. Детски болести 60
15. Гериатрия 60
16. Нервни болести 45
17. Психиатрия 30
18. Ортопедия и травматология 45
19. Очни болести 15
20. Ушно-носно-гърлени болести 15
21. Спешна медицинска помощ 150
22. Реанимация и интензивно лечение 75
23. Първична медицинска помощ 150
24. Инфекциозни болести и епидемиология 60
25. Физикална терапия 15
26. Образна диагностика 30
27. Онкология и палиативни грижи 30
28. Кожни и венерически болести 15
29. Хранене и диететика 15
30. Хигиена и екология 15
31. Медицинска етика и деонтология 30
32. Медицинска психология 30
33. Комуникативни умения 45
34. Социална медицина и промоция на здравето 30
35. Социално и здравно законодателство 15
36. Медицинско осигуряване при бедствени ситуации 30
37. Информатика 30
Общо: 2025

(2) В учебния план могат да се включат като задължителни и други учебни дисциплини и хорариум извън посочените в ал. 1.

(3) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на специализирани знания и умения в процеса на обучението, в учебните планове се вписват кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.

Чл. 17г. Обучението по специалността „Лекарски асистент“ осигурява:

1. достатъчни познания по дисциплините, които са в основата на дейностите по оказване на спешна и първична медицинска помощ;

2. достатъчни познания за професионалната етика на професията и за общите принципи, отнасящи се до здравето и болестта;

3. достатъчен клиничен практически опит, осигуряващ придобиването на умения за извършване на дейности в областта на спешната и първичната медицинска помощ;

4. умения за съвместна работа с други медицински специалисти.

Чл. 17д. (1) Практическата подготовка за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Лекарски асистент“ се организира и провежда във факултети и/или филиали на висши училища в съответствие с учебния план.

(2) Практическата подготовка се провежда и в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

(3) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:

1. учебна (клинична) практика – от първи до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1000 академични часа;

2. преддипломен стаж – провежда се през седми и осми семестър, с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа.

Чл. 17е. Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.

Чл. 17ж. Съотношението между теоретичната и практическата подготовка се определя от висшето училище, като учебните часове за практическа подготовка са не по-малко от 50 на сто от общия хорариум.“

§ 12. В наименованието на раздел IV след думите „Медицинска сестра“ се поставя запетая и думите „и „Акушерка“ се заменят с „Акушерка“ и „Лекарски асистент“.

§ 13. В чл. 18, т. 3 след думата „Анестезиология“ се поставя запетая и думите „и интензивни грижи“ се заменят с „реанимация и интензивни грижи“.

§ 14. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19a. Обучението за придобиване на висше образование по специалността „Лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ завършва с държавни изпити по:

1. Спешна медицинска помощ, реанимация и интензивно лечение – практически и теоретичен;

2. Първична медицинска помощ и Фармакология – практически и теоретичен;

3. Гериатрия, Детски болести и Инфекциоз­ни болести.“

§ 15. В чл. 20 думите „чл. 18 и 19“ се заменят с „чл. 18, 19 и 19a“.

Допълнителна разпоредба

§ 16. С това постановление се въвеждат изисквания на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ОВ, L 354, 28.12.2013).

Преходна разпоредба

§ 17. (1) Студентите, приети за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ преди влизането в сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си при условията, при които са приети.

(2) Студентите, приети за обучение по специалност „Лекарски асистент“ преди влизането в сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си по актуализирани учебни планове и програми в съответствие с изискванията на тази наредба.