Покана за ОС на АБА

 

 

акушерки на практика
Алианс на Българските акушерки

П О К А Н А

 

Управителният съвет на Алианс на Българските акушерки на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква общо

 

 

 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

Уважаеми колеги,

С решение от заседанието на Управителния съвет, което се състоя на 03.10.2017 г., ви изпращаме покана за свикване на заседание на Общо събрание на 04 .11. 201 г., от 17:30 ч.-19,30 в Интерхотел В.Търново

 

Имаме за цел по-голямо присъствие на активните членове, защото предстои предаване на управлението на АБА поради изтичане на законния срок на мандатите на председателя и зам.председателя и постъпили оставки на Даниела Колева,  Симона Косева .

Дневен ред:

 

–        Отчет за дейностите на АБА за 2017 г.

–        Финансов отчет за 2017 г.

–        Избор на Управителен съвет

 

Само редовни членове, заплатили членския си внос имат право да участват в ОС.

При липса на кворум  на основание чл. 26 ал. 2 от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

Моля да потвърдите участието си с имейл на адрес midwivesbulgaria@abv.bg .

Борд на управителния съвет:

Председател – Емилия Казълова

Заместник председател – Антоанета Калушкова

Секретар на УС – Даниела Колева

Член на УС (координатор международни дейности) – Благовеста Костова, Симона Косева

Член на УС (координатор информационно осигуряване) – Антоанета Калушкова

Според Устава :

Чл.32. Членовете на Управителния съвет трябва да:

  1. имат постоянно местоживеене в страната;
  2. притежават подходяща квалификация или опит ;
  3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

 

София, ул. Ж.к.“Христо Смирненски“, бл.10А, ет.11, ап.49,

Алианс на българските акушерки

E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg