Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ – предложения за изменение и допълнения

Уважаеми колеги, АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ отправя следните предложения към отговорните институции. Предложения за изменение и допълнение на НАРЕДБА за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ 1. В Чл. 1. да се добави т. 10. с текст: „Изисквания за брой персонал спрямо брой на пациенти в ЛЗ.” 2. В ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА, § 1. , … Цялата публикация „Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ – предложения за изменение и допълнения“

Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС

ДИРЕКТИВА 2013/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха … Цялата публикация „Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС“

ЕДИ за придобиване на висше образование специалност „Акушерка“

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 82 от … Цялата публикация „ЕДИ за придобиване на висше образование специалност „Акушерка““