ПРОТОКОЛ от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на  членовете на  АЛИАНСА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА  АЛИАНСА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ (АБА)

Днес 14.06.2019 в 17.00 часа в конферентната зала на   хотел Марина Кейп, находящ се в гр. Ахелой,  се проведе общото събрание на членовете на Алианса на Българските акушерки. Общото събрание се проведе при следният предварително оповестен, съгласно обявената по реда на чл. 22 (2) от устава на Алианса, покана за свикване на общо събрание,

ДНЕВЕН РЕД:

 Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.

 1. Одобряване на отчет на дейностите на Алианса на Българските акушерки за 2018
 2. Приемане на финансов отчет за 2018 г.
 3. Избор на тема за нова програма за обучение след модул „Хранене“
 4. Обсъждане на възможности за СДО „ Кърмене и млечно хранене“ в различни Медицински университети
 5. Разни

В предварително обявеният в поканата начален час на провеждане на Общата събрание на  Алианса на Българските акушерки (17.00 часа) бе установено, присъствие на членовете и надлежно упълномощените представители – 42 члена – представляващи – 18% от членовете на АБА. С оглед на гореизложеното бе констатирано, че не е налице необходимият кворум, а именно повече от половината от  активните членове. Съгласно чл. 25 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание на   Алианса на Българските акушерки се отложи с един час – за 18.00 часа. След изчакването от един час в 18.00 часа беше регистрирано присъствие от 42 члена и техните надлежно упълномощени представители, представляващи  18 % от всички активни членове, което е достатъчно за провеждане на валидно общо събрание.

За присъствието на активните членове и  техните надлежно упълномощени представители се състави Списък на присъствалите на Общото събрание на  Алианса на Българските акушерки – Приложение № 1 към настоящият протокол.

След горните констатации, събранието премина към разглеждане на точките от дневния ред:

По точка първа от дневния ред: Откриване на Общото събрание  на  Алианса на Българските акушерки

В началото на заседанието на активните членове и техните надлежно упълномощени представители бе разяснена процедурата от Десислава Ласкина (юрист), съгласно правилата на  ЗЮЛНЦ (Закона за юридическите лица с нестопанска цел) за провеждане на общо събрание, гласуване и вземане на решения. Разяснено бе също, че съгласно чл. 30 от устава Общото събранието се председателства от Председателя на Алианса – Павлинка Ангелова Герина – Иванова, с ЕГН – 6910127296,

За секретар, беше избрана Петя Тотева Запрянова – в качеството й на секретар, който да протоколира, настоящото общо събрание,  съгласно Устава.

Председателя, като взе предвид, че са спазени всички изисквания на ЗЮЛСН и устава предложи да се пристъпи към гласуване на т.1 от дневния ред.

 1. Откриване на събранието – Присъстващите активни членове и техните надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За – 42

Против – 0

Въздържали се – 0

с което събранието беше обявено за официално открито.

По точка втора от дневния ред – Отчет за дейността на  АБА  за 2018 г. – Председателя на Алианса –  Павлина Ангелова Герина- Иванова –  докладва за свършеното от АБА през изминалата 2018 г., а именно:

 1. Юридически ангажименти
  – Пререгистрация на АБА в Агенция по вписванията съгласно Закона за Юридическите лица с нестопанска цел.
  – Организиране на база данни на АБА като възможност за по-добра комуникация.
  – Кореспонденция с институциите – НС, МНЗ, БАПЗГ – всички изпратени и получени писма са на сайта на АБА.

2.Участие на АБА в международни събития

– Атина – Европейския форум на Националните асоциации за медицински сестри и акушерки на 3-4 октомври 2018 г. в Гърция.
– Среща в България с председател на една от  акушерските организация в Гърция
– Сърбия – Вранячка баня – Конгрес на здравните работници
– Турция – Конгрес на акушерките  Истанбул
– Алианс  за равнопоставеност на майките в здравеопазването – Седмица  на майчиното здраве

 1. Участия на АБА в дейност съвместно с други НПО

– НМД – проект „Ранно детско развитие“
– Коалиция за „Самостоятелна професионална организация“ – промяна в Закона за Съсловните организации
– Народно събрание – Д-р Поповски – за внасяне на предложения по промяна на закона
– Сдружение на многодетните майки – национална среща и среща с Зам. Министър Зорница Русинова  – Министерство на социалната политика
– Асоциация за семейно планиране – д-р Диков

 1. Участия на АБА в събития на други организации

– Форум на „Академия за родители“
– Форум на Puls
– Дни на „Франсоаз Долото“  – Зеления двор
– Модерно училище на МУ „Плевен“

 1. Взаимодействие на акушерките в цялата страна чрез съвместни инициативи

– Информационна кампания „Акушерките близо до майките“

Стара Загора,  Хасково, Елин Пелин, Благоевград, Козлодуй, Карлово, Пазарджик

– Подготвяне на 10 теми – презентации, с  логото на АБА, изнасяни от акушерки членове на Алианса,

Обучение „Хранене – на майката и бебето“ – в Плевен и Пловдив, София

Участие с лекции на „С 9 месеца на училище“

Пловдив, София, Стара Загора, Плевен, Хасково, Варна, Търново, Благоевград

– Интервюта в списание „9  месеца“, за популяризиране на добри практики.

Акушерски срещи в София и страната

–   TV участия по наболелите теми за деня

Предоставяне на ЛОГОТО на АБА и взаимодействие, за популяризиране на кърпичките Water Wipes

Организиране на щанд с книги, продавани на Академия за акушерки

Събития:

Бабинден 21.01

М. Март  – месец на жената

Международен ден на акушерството 05.05

Световна седмица на кърменето 1-08.08

Световен ден на контрацепцията 26.09

Международен ден на менопаузата

Световен ден на недоносеността 17.11

 1. Дейност в електронното пространство

–   Популяризиране на всички събития в сайта на АБА

Изграждане на група във фейсбук „Акушерките близо до майките“.

Изграждане на група във фейсбук „Студенти по акушерство“.

Страница на ТРЕТИ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО АУКШЕРСТВО“.

 1. Не успяхме да реализираме:

Изработване на ежемесечен „Електронен бюлетин“, с който да информираме за  събитията на АБА

Изготвяне на обучителни филмчета, които да бъдат в полза на майките и да бъдат качени в сайта

Печат на книгата „Радостта от раждането“

Студентски семинари

Като коментар беше отбелязано че АБА през 2018 г. е сключила договор с БАПЗГ за получаване на кредитни точки за продължаващо обучение по единна кредитна система и е заплатила от средствата си 1384 лв. на БАПЗГ. Тъй като част от колегите нямат интерес за получаване на кредитни точки, беше взето решение, тези, които искат да заплащат таксата от 1 % от минималната работна заплата да заявят желанието си на място на в дните на настоящото обучението.

След направеният отчет председателя подкани присъстващите да гласуват.

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За – 42

Против – 0

Въздържали се – 0

Общото събрание взе следното решение: Одобрява отчета на дейността на Алианса на Българските акушерки за 2018 г.

По точка трета от дневния ред –  Приемане на финансовия отчет за 2018 г.

Председателя на Алианса – Павлина Ангелова Герина- Иванова, запозна присъстващите с финансовият отчет на дейността за 2018, който е както следва:

касова наличност в началото на годината:  – .

приходи общо:     51000.30              лв. от тях: от членски внос –    2417.00    лв. , от фирми –  48583.3         лв. Банкова наличност в началото на годината –6411.67

разходи общо 43621.00 от които:

– за нощувки и храна на  организираните  срещи и конференции -31091.7

– за летния семинар в Китен и Академията проведен във Велико Търново: 7643.71

– за членски внос (HMD, EMA, ICM)- 374.19

– за рекламни материали -1860.90

– за  счетоводни услуги –  930.00

– за сайт  360.00

– за сертификати –  1351.50

наличност в касата на Алианса в края на годината: 13790.97

Павлина Ангелова Герина- Иванова  докладва, че по-голямата част от разходите касаещи 2018 г., са за организацията на обучителните форуми- Летен практически семинар и Международна академия за акушерки, както и за Информационна кампания „Акушерките близо до майките“ .

По отношение на приходите от членски внос беше разяснено процедурите и внасянето на същият, както и последиците от незаплатеният членски внос навреме. Също така бе разяснено, че сдружението не генерира печалби поради липсата на стопанска дейност, която да носи реален приход от продажба на стоки или услуги.

След представения отчет председателя подкани присъстващите да гласуват относно приемането на финансовия отчет за 2018 г.

Присъстващите активни членове и техните техните надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За –  42

Против – 0

Въздържали се –  0

Общото събрание взе следното решение: Приема и одобрява финансовият отчет на Алианса на Българските акушерки за 2018 г и възлага на Председателя да публикува същият.

 1. По точка 4 от дневния ред – избор на тема за нова програма за обучение след модул „Хранене“

След модул „Хранене“ беше направено единствено  предложение от Благовеста Георгиева Костова за „Акушерска грижа и следродов (домашен ) патронаж“.

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За –  41

Против – 0

Въздържали се –  1

 1. по точка 5 – Обсъждане на възможности за СДО „ Кърмене и млечно хранене“ в различни Медицински университети

На база на проведеното СДО по „Кърмене и млечно хранене“ в МУ Пловдив, беше решено, да се предложи за провеждане и в МУ София, Стара Загора, Хасково, Търново, Русе в рамите на текущата година.

 

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За –  42

Против – 0

Въздържали се –  0

 1. По точка 6 разни – предложения за развиване на дейността на АБА

Предложения:

– По повод идея за развитие на стопанска дейност, предложението е за студентите да направят сайт с препратка към АБА, в който да има и опция за рекламиране дейността на фирми, срещу платена реклама, както и реклама на акушерските услуги.

– разработване на филм в подкрепа грижата за новороденото, с практическо показване на тоалет, и кърмене и обработка на пъп…

– за активизиране на публикации в изданието на списание 9 месеца, с популяризиране на добри практики и събития, които се случват в различни градове на страната.

– да бъде организиран форум за акушерките и майките в края на месец ноември

За стопанска дейност и организиране на форум присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За – 39

Против – 0

Въздържали се –  3

Дискусия по спонтанно възникналия протест от 01.03. Обсъждане с  регионалния представител за Бургас Мария Николова от УМБАЛ Бургас.

Г-жа Николова  направи доклад – ретроспекция на събитията след 01.03 до днешна дата, протестните действия и припомни основните искания на протестиращите за по-добри условия на работа, за увеличение на минималната работна заплата и болниците да не са търговски дружества.

АБА  е за продължаване на протестите, и отстояване на исканията си.

Коментар на юрист Ласкина беше в подкрепа на това, че имаме законови права, за протестни действия, но трябва да спазваме правата за тяхното провеждане с предварително уведомление на съответните органи.

Ако се вземе решение за национална стачка, да бъде с уведомяване на ръководствата на болниците и да бъдем обединени в едно с другите медицински специалисти и ние самите в гилдията.

За продължаване на протестните действия присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За –  12

Против – 0

Въздържали се –  30

Постъпи предложение търсена на най добрата перспектива за АБА като самостоятелна организация, както и евентуални съдебни дела за правата на АБА.

За съдебни дела присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха както следва:

За –  10

Против – 0

Въздържали се –  32

Поради изчерпване на точките от дневния ред събранието беше закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и приложение №1 списък на  Присъстващите членове и техните  надлежно упълномощени представители, присъствали на събранието е неразделна част от него.

 

Председател: Павлина Герина

Протоколчик: Петя Запрянова


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *