На вниманието на акушерките, членове на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на членовете на  Алианса на Българските акушерки

Уважаеми членове,

С решение от заседанието на управителния съвет, което се състоя на 01.10.2020 г., ви изпращаме настоящата покана за свикване на общо събрание, което ще се проведе

на 07.11.2020  от часа 17.00 часа в хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, по време на провежданата Девета Академия за акушерки – 2020

при следният

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки.
  2. Избор на нов Управителен съвет.

Моля, да последвате линка и да попълните своята номинация за избор на Нов Управителен съвет. На Общото събрание ще бъдат представени за гласуване попълнените от вас номинации.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiI_w_h9PvE_dGXKp_bIzazAvXuAwhswKB7aH647WSfya6HA/viewform?usp=sf_link

3. Избор на град домакин за 10-та Академия за акушерки 2021

4. Разни

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и по същият предварително обявен дневен ред, като същото ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

01.10.2020

Поканата се постави на сайта на Алианс на българските акушерки и в офиса на управление на АБА, ул. „Христо Смиреннски“ №10А.

на 02.10.2020 г., в  10.00 часа

Председател на Алианса на българските акушерки: Павлина Герина

Свидетел при поставянето: Емилия Казълова

Съгласно Устава на АБА, всеки член е задължен да потвърди, че е запознат с поканата чрез писмо на midwivesbulgaria@abv.bg. За да потвърдите участието си е необходимо да направи регистрация за участие в IX Академия за Акушерки гр. Пловдив или ако няма възможност да участва, да упълномощи писмено в посочения e:mail друго лице, член на АБА да го представлява.

Линк за регистрация за IX Академия за Акушерки гр. Пловдив:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8Gi0hf3x8I4u_IfCU4EzCiVox5L4qmlrl950uOHzSMYL3g/viewform?usp=sf_link