Как се става акушерка?

Акушерката в България е лице с висше образование, получило диплом от висше училище, признато от държавата и обучението в него съответства на държавните изисквания за обучение на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по здравни грижи с професионална квалификация „акушерка”.
Тъй като професията е регулирана, всички висши училища, които обучават акушерки са длъжни да спазят Единните държавни изисквания за специалността (виж тук1).
Обучението е само редовно и се провежда в рамките на 4 години. Студентите се обучават по учебен план, включващи общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Практическата подготовка е с минимална продължителност както следва:

  • учебна (клинична) практика – от първи до шести семестър включително, с продължителност не по-малко от 1140 академични часа;
  • преддипломен стаж – провежда се през седми и осми семестър, с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа.

Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да работят в държавни, общински и частни лечебни заведения. Те могат да имат самостоятелна практика съгласно Наредба № 1/8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (виж тук).

Дипломите се признават в Европейския съюз по ДИРЕКТИВА 2013/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година.

Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във следните МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ:
1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА (http://mu-varna.bg) и неговите филиали в градовете:

2. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (http://students.mu-sofia.bg/node/38)
3. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН (http://mu-pleven.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=50&Itemid=190&lang=bg)
4. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (http://www.meduniversity-plovdiv.bg)
5. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА (http://uni-sz.bg/)
6. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ – БЛАГОЕВГРАД (http://www.swu.bg/)
7. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ (www.uni-ruse.bg)

Всяка година бройките в университетите се утвърждават от Министерския съвет. За учебната 2016/2017 това е Решение № 328 от 3 май 2016 г.

  • Медицински университет – Варна: 88 (за Варна и Филиалите във В. Търново, Шумен, Сливен)
  • Медицински университет – София: 60
  • Медицински университет – Плевен: 30
  • Медицински университет – Пловдив: 20
  • Тракийски университет – Стара Загора: 50
  • Югозападен университет – Благоевград: 10
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“: 24

Задължително условие е кандидатите да имат завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито. Освен това трябва да имат оценки от ДЗИ или от курса на обучение по български език и литература и биология.
Всеки университет решава автономно каква да бъде изпитната процедура. Най-често това е изпит-тест по биология.
Няма ограничения за възрастта, пола и националността на кандидатите. Всеки университет в свои разпоредби обявява кои заболявания не са подходящи за специалностите по които обявява прием. Затова е необходимо да се запознаете с тях предварително.

Важно: Не се предоставя държавна издръжка за обучение на студенти, които вече имат образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ и са се обучавали по държавна поръчка. Казано накратко, ако имате, например диплома с ОКС „бакалавър“ по социални дейности или ОКС „професионален бакалавър“ – медицински лаборант и сте се обучавали по държавна поръчка, ще можете да кандидатствате за бакалавърска програма, специалност „акушерка“ само в платена форма на обучение (ако такава има обявена)!

Вземането на решение за бъдеща професия е изключително важен житейски избор. Акушерството е трудна професия, изискваща интелигентност, бърза мисъл, практически умения и учене през целия живот. Тя е прекрасна и удовлетворяваща, когато се работи със сърце и ум. Нима има по-щастливи хора от тези, които всеки ден поемат в ръцете си новия живот!?